รายชื่อผู้เล่น


ชื่อ - นามสกุล    : นายวัชรินทร นิบือซา

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : ผู้รักษาประตู

หมายเลขเสื้อ     : 1

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายอาทิตย์ เพิ่มสมบูรณ์

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 2

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายกษิณ พรหมเพศ

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 3

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : Mr.Marcos Antonio Melo Junior

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 4

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายปานวรทัช เตียวนะ

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 5

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายธีรพงษ์ บัวบาน

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 6

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายไกรวิทย์ วงศ์คำปวน

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 7

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายไชยสาร หอมบุญ

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองกลาง

หมายเลขเสื้อ     : 8

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : Mr.Alonlo Silveira

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 9

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายสราวุธ ราษีจันทร์

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 10

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : Mr.Daiki Konomura

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองกลาง

หมายเลขเสื้อ     : 11

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายธนารักษ์ บุราณ

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองกลาง

หมายเลขเสื้อ     : 12

สโมสรเดิม         : ฉะเชิงเทรา เอฟซี


ชื่อ - นามสกุล    : นายณัฐนนท์ แอสุข

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 13

สโมสรเดิม         :


ชื่อ - นามสกุล    : นายทนงศักดิ์ ตะเคียน

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองกลาง

หมายเลขเสื้อ     : 14

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : Mr.Gbale Elvis Junior

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 15

สโมสรเดิม         :


ชื่อ - นามสกุล    : นายวรพงศ์ บุญใส

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองกลาง

หมายเลขเสื้อ     : 16

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายชิตชนะ ทักษิณพิลา

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : ผู้รักษาประตู

หมายเลขเสื้อ     : 18

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายณัฐพร ศรีมา

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 19

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายยุทธพงษ์ มาลัยไธสง

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 21

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายพูลสวัสดิ์ ดุจดา

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 23

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายเจตรินทร์ บำรุงทรัพย์

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหลัง

หมายเลขเสื้อ     : 24

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายสราวุธ ปราดเปรื่อง

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : ผู้รักษาประตู

หมายเลขเสื้อ     : 25

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : Mr. Yuri Novaes Costa

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองกลาง

หมายเลขเสื้อ     : 26

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต


ชื่อ - นามสกุล    : นายเกรียงไกร ทองใบ

วัน/เดือน/ปี เกิด :

ตำแหน่ง            : กองหน้า

หมายเลขเสื้อ     : 27

สโมสรเดิม         : ม.เกษมบัณฑิต